AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

Kreiranje inkluzivnog rasta prema EU integracijama

2023 - 2025

Projekat “Kreiranje inkluzivnog rasta prema EU integracijama - Osnaživanje civilnog društva da efikasno doprinosi inkluzivnom lokalnom rastu / Podržano od strane EU komisije “ koji realizuju NVO Forum MNE i NVO “Centar za omladinsku edukaciju” zamišljen je kao adekvatan doprinos u cilju osnaživanja aktera iz civilnog društva u cilju pružanja kvalitetnih omladinskih servisa za jačanje zapošljivosti u lokalnim zajednicama, sa posebnim fokusom na sve vrste ranjivih grupa.

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: Osnaživanje civilnog društva i drugih aktera u zajednici u cilju podsticanja smislenog struktuiranog učešća u razvijanju i pružanju efikasnih usluga zapošljavanja i rada mladih i programa integracije tržišta

SC2: Podsticanje lokalne zapošljivosti i participacije ranjihovig grupa, sa fokusom na NEET grupu mladih ljudi, marginalizovane grupe i žene, a sve kroz inovativno pružanje usluga na jednom mjestu

SC3: Unaprijeđen sadržaj aktivnosti i načini implementacije aktivnosti u službama za zapošljavanje u Crnoj Gori

Projekat će se implementirati u periodu od januara 2023. do januara 2025. godine u različitim crnogorskim gradovima.

Partner/donator

CRNA GORA

Evropska unija

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document